Regulamin

REGULAMIN „BIEGU DLA ZWYCIĘZCÓW

Bielsko-Biała, 03.09.2019

 

 1. Cel wydarzenia
 • Cel charytatywny, zebranie pieniędzy na pomoc poszkodowanym dzieciom, których rodziny cierpią z powodu prześladowania za wiarę
 • Popularyzacja biegania i marszów Nordic Walking, jako najprostszych form aktywności fizycznej
 • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych

 

 1. Organizatorzy
 • Grupa biegowa „Impuls”
 • Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Bielsku-Białej
 • Open Doors Polska

 

 1. Termin i miejsce
 • Bieg odbędzie się w dniu 28.09.2019r (sobota) w Bielsku-Białej.
 • Start i meta: ul. Smolna (rejestracja i biuro zawodów w budynku Kościoła Wolnych Chrześcijan przy ul. Smolnej 19).

 

 1. Zasady uczestnictwa
 • Uczestnicy powyżej 18 roku życia podpisują oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.
 • Osoby poniżej 18 roku życia startują w biegu tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów.
 • Uczestnicy podpisując kartę zgłoszeniową akceptują warunki niniejszego regulaminu.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.
 • Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Prosimy o niepozostawianie w depozycie jakichkolwiek cennych rzeczy.
 • Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
 • Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
 • Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu.